Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Milano

A A A

Acte de stare civilă

MODALITATEA ÎNREGISTRĂRII CĂSĂTORIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

 

Încheierea căsătoriei de către cetăţenii străini poate fi înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova la oficiul de stare civilă sau primăria din localitatea în a cărui rază teritorială domiciliază unul din viitorii soţi sau unul din părinţii acestora. Înregistrarea se efectuează în baza declaraţiei comune a viitorilor soţi.

 

În vederea înregistrării căsătoriei pe teritoriul Republicii Moldova, cetăţeanul străin urmează să prezinte următoarele documente:

 

 • Paşaportul naţional şi fotocopia acestuia;
 • Certificatul de naştere şi fotocopia de pe acesta;
 • Certificatul privind starea civilă a persoanei (celibatar/celibatară, văduv/văduvă, divorţat/divorţată);
 • Documentul ce dovedeşte încetarea căsătoriei precedente (certificatul de divorţ, certificatul de deces al soţului) sau hotarîrea judecătorească privind declararea căsătoriei nule, fie hotarîrea judecătorească privind desfacerea căsătoriei, în cazul în care în statul respectiv dovada divorţului se face doar prin hotarîre judiciară;
 • Documentul ce confirmă dreptul cetăţeanului străin la încheierea căsătoriei în conformitate cu legislaţia statului al cărui cetăţean este (indiferent de locul înregistrarii căsătoriei respective) – eliberat de organul competent al statului străin. Eventual, imposibilitatea eliberării documentului în cauză va fi confirmată de autoritatea centrală a statului respectiv, competentă de înregistrarea actelor de stare civilă.

 

Prezentarea certificatului de cazier judiciar nu este necesară.

 

Documentele eliberate de organele competente ale Republicii Italiene urmează a fi traduse în limba română şi apostilate.

 

După depunerea tuturor actelor necesare va fi stabilit un termen de cel puţin o lună pentru înregistrarea căsătoriei, care însă nu va depăşi termenul de două luni de la data depunerii declaraţiei de căsătorie.

 

La cererea viitorilor soţi, în cazul existenţei unor motive temeinice şi cu acordul şefului oficiului stare civilă, termenul de o lună poate fi redus.

 

În Republica Moldova nu se admite încheierea căsătoriei între:

 

 • persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită;
 • rude în linie dreaptă pînă la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un părinte comun;
 • adoptator şi adoptat;
 • adoptat şi ruda adoptatorului în linie dreaptă, pîna la al II-lea grad inclusiv;
 • curator şi persoana minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei;
 • persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu;
 • persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada cînd ambele işi ispaşesc pedeapsa;
 • persoane de acelaşi sex.

 

PROCEDURA DE ÎNCHEIERE ÎN ITALIA A CĂSĂTORIEI DE CĂTRE CETĂŢENII MOLDOVENI

 

Capacitatea cetăţeanului străin de a încheia căsătoria pe teritoriul italian este reglementată de art. 116 din Codul civil italian. Clauza respectivă prevede că străinul care dorește să încheie căsătorie în Republica Italiană, trebuie să prezinte funcţionarului de stare civilă o declaraţie a autorităţii competente din ţara de origine, din care să rezulte că, în conformitate cu legile sale naţionale, nu există impedimente pentru a se căsători cu un cetăţean străin.

 

În urma intrării în vigoare pentru Republica Moldova a Convenţiei Comisie Internaţionale de Stare Civilă nr. 20, precum şi în conformitate cu procedura stabilită de către oficiile stare civilă italiene, cetăţenii moldoveni, care vor dori să depună actele pentru a încheia căsătoria pe teritoriul Republicii Italiene, urmează să obţină, Certificatul de capacitate matrimonială multilingv eliberat de Serviciul Stare Civilă al Ministerului Justiţiei al Republlicii Moldova.

 

Respectiv, cetăţenii moldoveni care doresc să depună actele pentru a înregistra căsătoria pe teritoriul Italiei urmează să prezinte autorităţilor italiene Certificatul de capacitate matrimonială multilingv eliberat de Direcția Generală Stare Civilă a Agenției Servicii Publice a Republlicii Moldova și unitățile ei teritoriale. Certificatul de capacitate matrimonială multilingv produce efecte juridice pe teritoriul Republicii Italiene fără a fi tradus şi apostilat.

 

Totodată, reamintim că în conformitate cu Decretul-lege „Cu privire la securitate” aprobat la 02 iulie 2009, de Camera superioară a Parlamentului Republicii Italiene, străinii care vor dori să se căsătorească în Italia vor trebui să prezinte permisul de şedere.

 

După înregistrarea căsătoriei cetăţenii Republicii Moldova urmează să efectueze transcrierea actului de căsătorie.

 

Ce reprezintă Certificatul de capacitate matrimonială?

 

Certificatul de capacitate matrimonială reprezintă documentul de stare civilă care confirmă dreptul cetăţeanului Republicii Moldova de a încheia căsătoria în conformitate cu normele moldoveneşti (exprimînd dovada lipsei impedimentelor la căsătorie), eliberat în temeiul actelor de stare civilă, destinat utilizării în statele care formează domeniul teritorial al Convenţiei (nr.20 cu privire la eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, semnată la Munich la 5 septembrie 1980), fără legalizare/apostilare şi traducere.

 

Din data de 01.10.2010 Direcţia audienţă şi eliberarea documentelor a Serviciului Stare Civilă eliberează certificatul de capacitate matrimonială destinat utilizării în statele: Luxemburg, Italia, Portugalia, Spania, Turcia, Olanda, Elveţia, Germania.

 

Pentru solicitarea certificatului de capacitate matrimonială urmează a fi prezentate următoarele acte Direcţiei audienţă şi eliberarea documentelor a Serviciului Stare Civilă al Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova:

 

 • cererea de modelul respectiv (sa se acceseze al doilea fail atasat la email cu denumirea cerere);
 • actele de identitate ale viitorilor soţi (buletin de identitate şi paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova în original şi copie, precum şi copia autentificată notarial a paşaportului cetăţeanului străin); (în cazul autentificării de către notar străin se va aplica apostila)
 • certificatele de naștere ale viitorilor soţi;
 • actele care fac dovada de celibatar sau încetării căsătoriilor anterioare ale viitorilor soţi (ex. sentinţa de judecată privind desfacerea căsătoriei; certificat de divorţ; certificat de deces etc.).

 

Actele de identitate, documentele de celibatar sau care fac dovada încetării căsătoriei ale cetăţeanului străin necesită a fi apostilate şi traduse.

 

INFORMAŢII PRIVIND TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ EMISE DE AUTORITĂŢI STRĂINE

 

Transcrierea actelor de stare civilă reprezintă o procedură de recunoaştere a actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, înregistrate de către organele competente din străinătate, prin copierea cu exactitate a informaţiei din cuprinsul acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

 

Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale statelor străine au putere doveditoare pe teritoriul statului nostru numai după transcrierea lor în registrele de stare civilă naţionale.

 

Cetăţenii Republicii Moldova sunt obligaţi să declare transcrierea acestor acte de stare civilă, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă, a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă.

 

Se supun transcrierii, în mod obliagtoriu, actele de stare civilă întocmite după 17 august 2001. Certificatele sau extrasele de pe actele de stare civilă întocmite pînă la această dată se prezintă în organele competente ale Republicii doar legalizate/apostilate (în modul stabilit), traduse şi autentificate notarial. La dorinţa solicitanţilor pot fi supuse procedurii de transcriere şi actele de stare civilă întocmite pînă la 17 august 2001.

 

Tipurile actelor de stare civilă care pot fi transcrise sînt limitate la acelea, obligativitatea înregistrării cărora revine organelor de stare civilă din Republica:

 

 • actele de naştere;
 • actele de căsătorie;
 • actele de desfacere a căsătoriei;
 • actele de schimbare a numelui şi/sau prenumelui;
 • actele de deces.

 

Transcrierea actelor de stare civilă se face în baza copiei, extrasului de pe actul de stare civilă sau certificatului de stare civilă întocmite în străinătate, legalizate în modul stabilit, în funcție de existenţa acordurilor bilaterale sau multilaterale între state.Actele de stare civilă legalizate necesită a fi traduse în limba română şi autentificate notarial sau consular. 

*Nu necesită supra-legalizare sau apostilare şi sunt recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova actele de stare civilă eliberate de organele competente din următoarelor state:

 

 • membre Comunităţii Statelor Independente,
 • Letonia,
 • Lituania,
 • România,
 • Republica Cehă,
 • Republica Slovacă.

 

**Extrasele multilingve de pe actele de naştere, căsătorie şi deces emise de organele competente din următoarelor state:

 

GermaniaLuxemburgSlovenia
BelgiaOlandaCroaţia
SpaniaPortugaliaMacedonia
FranţaElveţiaBosnia şi Herţegovina
ItaliaTurciaSerbia
PoloniaMuntenegruAustria
BulgariaCap VerdeEstonia
LituaniaRomânia 

 

produc efecte juridice fără a fi supra-legalizate, apostilate şi traduse.**

 

* Convenţia de la Minsk din 22.11.1993; Tratatul semnat la Riga din 14.04.1993; Tratatul semnat la Chişinau din 02.09.1993; Tratatul semnat la Chişinau din 06.07.1997; Tratatul semnat la Moscova la 12 august 1982.

** Convenţia Comisiei Internaţionale de Stare Civilă nr. 16 semnat la Viena 08.09.1976.

 

Pentru a transcrie un act de stare civilă urmează să parcurgeţi următoarele etape:

 

I-a etapă:  

 

Adresaţi-vă personal (sau prin intermediul unei persoane împuternicită de Dvs.) la oficiul stare civilă din localitatea în a cărui rază teritorială domiciliaţi Dvs. sau la Consulatul General al Republicii Moldova la Milano

 

NOTĂ:

pentru transcrierea actului de stare civilă în regim de urgenţă apelaţi la Serviciului Stare Civilă cu sediul – str. Mihai Viteazul 11/1. În acest caz, după aprobarea cererii privind transcrierea actului de stare civilă vă veţi adresa la OSC mun. Chişinău pentru a primi certificatul de stare civilă. Informaţii subsidiare găsiţi pe pagina web a Direcției Generale Stare Civilă a Agenției Servicii Publice - http://www.asp.gov.md/

 

II-a etapă:

 

Depuneţi cererea de transcriere a actului de stare civilă  şi prezentaţi următoarele acte:

 

 • copia, extrasul sau certificatul de pe actul de stare civilă (de naştere, căsătorie, divorţ, deces sau  schimbare a numelui şi/sau prenumelui) întocmit de organele competente din străinătate legalizate şi traduse, după caz;
 • actele de identitate:
 1. ale părinţilor copilului (la transcrierea actului de naştere);
 2. ale persoanelor căsătorite (la transcrierea actului de căsătorie);
 3. ale persoanelor divorţate (la transcrierea actului de divorţ);
 4. a persoanei decedate (la transcrierea actului de deces);
 5. a persoanei cu privire la care a fost întocmit actul de schimbare a numelui/prenumelui în străinătate (la transcrierea actului de schimbare a numelui/prenumelui);
 • certificatul de căsătorie a părinţilor copilului;
 • certificatele de naştere a părinţilor copilului;
 • actul de identitate a solicitantului, după caz;
 • procura, după caz.