Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Milano

A A A

Alte servicii

Conversiunea permisului de conducere

 

Cetăţenii Republicii Moldova pot conduce mijloacele de transport pe teritoriul Republicii Italiene în baza permisului de conducere moldovenesc (tip DL 1995 şi DL 2008) pînă la un an de la data stabilirii reşedinţei în Italia. Perioada de 12 luni este oferită în scopul conversiunii permisului de conducere moldovenesc în permis de conducere de model italian.

 

În procesul de conversiune a permisului de conducere, autorităţile italiene, în conformitate cu prevederile Acordului bilateral existent, pot solicita de la cetăţenii moldoveni, prezentarea traducerii permisului de conducere şi confirmarea autenticităţii acestuia, efectuate de către Consulatul General al RM la Milano, Consulatul RM la Padova sau Ambasada RM la Roma.

 

Notă: La 12.09.2011, a intrat în vigoare Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene, privind modificarea Acordului intre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene privind conversiunea permiselor de conducere, semnat la Roma la 27 noiembrie 2003.

 

Respectiv, începînd cu data de 12 septembrie 2011, cetăţenii Republicii Moldova pot depune actele la autorităţile italiene pentru conversiunea permisului de conducere şi de tipul DL 2008

 

Actele necesare a fi prezentate la oficiul consular sunt:

 

 

 • permisul de conducere,
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate sau buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova
 • cartea de identitate italiană (actele se prezintă în original).

 

RECUNOAŞTEREA ÎN REPUBLICA ITALIANĂ A ACTELOR DE STUDII ELIBERATE DE CĂTRE INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÎNT DIN REPUBLICA MOLDOVA

 

Cetăţenii Republicii Moldova, care pleacă în Italia în scopuri academice, profesionale sau care doresc să-şi continue studiile în Republica Italiană urmează să confirme autenticitatea actelor de studii la Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, care ulterior apostilării la Ministerul Justiţiei al RM, sunt necesar de a fi prezentate la Ambasada Italiei în Republica Moldova în scopul obţinerii Declaraţiei de Valoare corespunzătoare perfectată în limba italiană.

 

Prin urmare, actele de studii eliberate de către instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova se recunosc de către autorităţile italiene doar dacă sunt însoţite de Declaraţia de Valoare eliberată în exclusivitate de Ambasada Republicii Italiene la Chişinău.

 

Lista actelor necesare pentru a fi prezentate la Ambasada Italiei la Chişinău:

 

 • Cerere, (procură), copia actelor de identitate.
 • Diploma in original apostilată.
 • Copia diplomei conform originalului (tradusa şi legalizata la notar, apostilată ((2 apostile)) la Ministerul Justiţiei al RM) + o copie capsată a tuturor paginilor.
 • Tabela de note in original apostilată.
 • Copia tabelei de note conform originalului (tradusa si legalizată la notar, apostilată ((2 apostile)) la Ministerul Justiţiei al RM), anexat o copie simpla a tuturor paginilor, capsată.
 • Confirmarea autenticităţii studiilor de la Ministerul Educaţiei al RM (tradusa si legalizata la notar, apostilată ((2 apostile)) la Ministerul Justiţiei + o copie capsată a tuturor paginilor, capsată. Notă: Ministerul Educaţiei al RM eliberează declaraţii de valoare academică şi profesională a actelor de studii şi a calificărilor, furnizează informaţii despre sistemul de învăţământ şi sistemul de notare.
 • Programa analitica (tradusă şi legalizată la notar, apostilată la Ministerul Justiţiei al RM).
 • Pentru recunoaşterea profesionala a titlului de studii in domeniul medicinii - Confirmarea studiilor de la Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, tradusă şi legalizată la notar apostilată (2 apostile) la Ministerul Justiţiei al RM + o copie simpla capsată.
 • 0riginalul diplomei de internatura sau rezidenţiat – apostilată.
 • Copia conform originalului diplomei de internatura sau rezidenţiat - tradusa şi legalizata la notar apostilată (2 apostile) la Ministerul Justiţiei al RM + o copie simpla,capsată.
 • In caz de schimbare a numelui se prezintă Aviz,tradus si legalizat la notar, apostilat (2 apostile) la Mininsterul Justiţiei al RM + o copie simpla, capsată.
 • Pentru motiv de studii declaraţia de valoare se efectuează gratuit. Obligatoriu de declarat locul de studiu (oraşul, universitatea, facultatea).
 • Pentru motiv de recunoaştere profesională – se perfectează contra cost – Se achită 31 euro la Exim-Bank înainte de depunerea actelor.
 • Timpul efectuării declaraţiei de valoare – 7 zile.
 • Programare pentru depunerea actelor se efectuează prin intermediul Centrului de apel la nr. 01505.

 

Sursa: Ambasada Italiei la Chişinău 11.08.2011

 

AUTENTIFICAREA ACTELOR DE STUDII, ELIBERATE DE CĂTRE INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÎNT DIN REPUBLICA MOLDOVA

 

Cetăţenii Republicii Moldova, care pleacă peste hotare în scopuri academice sau profesionale urmează să confirme autenticitatea actelor de studii la Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. Ministerul Educaţiei eliberează declaraţii de valoare academică şi profesională a actelor de studii şi a calificărilor, furnizează informaţii despre sistemul de învăţămînt şi sistemul de notare.

 

Prin confirmarea autenticităţii se înţelege procedura prin care autorităţile competente ale unui stat (în cazul respectiv Ministerul Educaţiei) confirmă veridicitatea actului de studiu sau a altui act/document, eliberat în sistemul educaţional naţional şi a înscrierilor de pe acest act.

 

Înainte de a demara procedura de confirmare a autenticităţii şi traducere a actelor de studii, este necesar de verificat la Ambasada Italiei la Chişinău condiţiile în care se poate obţine recunoaşterea diplomelor.

 

Actele necesare pentru CONFIRMAREA AUTENTICITĂŢII actelor de studii de către Ministerul Educaţiei al RM sunt următoarele:

 

– pentru elevii gimnaziilor, şcolilor medii de cultură genarală, liceelor (care nu au primit documentul de absolvire a instituţiei de învăţămînt):

 

 • DOSARUL PERSONAL cu fotografia elevului(ei) şi ştampila aplicată parţial pe fotografie (în original);
 • CONFIRMARE de la şcoală (liceu) cu numărul de ieşire, cu ştampilă şi semnătura directorului;
 • COPIILE tuturor actelor depuse;
 • La depunerea actelor este nevoie de prezentat buletinul de identitate (în original + fotcopie);
 • PROCURĂ (în original şi copie xerox), după caz;
 • CERERE TIPIZATĂ adresată Ministrului Educaţiei (se vor menţiona adresa poştală exactă a solicitantului, numărul de telefon şi o adresă e-mail); formularul cererii tipizate poate fi descărcat de aici
 • MAPĂ transparentă, în formă de plic.

 

– pentru absolvenţii învăţămîntului gimnazial (9 clase), învăţămîntului mediu de cultură generală (11 clase), învăţămîntului liceal (12 clase):

 

 • CERTIFICATUL de STUDII GIMNAZIALE, ATESTATUL de STUDII MEDII de CULTURĂ GENERALĂ sau DIPLOMA de BACALAUREAT cu Tabelul de note generale (în original);
 • CONFIRMARE (cu SERIA şi NUMĂRUL actului de studii) cu numărul de ieşire, ştampilă şi semnătura directorului;
 • COPIILE tuturor actelor depuse;
 • La depunerea actelor este nevoie de prezentat buletinul de identitate (în original şi copie xerox );
 • PROCURĂ (în original şi fotocopie), după caz;
 • CERERE TIPIZATĂ adresată Ministrului Educaţiei (se vor menţiona adresa poştală exactă a solicitantului, numărul de telefon şi o adresă e-mail); formularul cererii tipizate poate fi descărcat de aici
 • MAPĂ transparentă, în formă de plic.

 

– pentru absolvenţii istituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate, superior şi postuniversitar:

 

 • DIPLOMA (în original);
 • CONFIRMARE (cu SERIA şi NUMĂRUL diplomei) cu numărul de ieşire, ştampilă şi semnătura persoanei responsabile;
 • SUPLIMENT la DIPLOMĂ (anexă la diplomă);
 • PROGRAMA ANALITICĂ (sint suficiente fotocopiile paginilor: I-a, a II-a şi ultima);
 • COPIILE tuturor actelor depuse;
 • La depunerea actelor este nevoie de prezentat buletinul de identitate (în original + fotocopie);
 • Copie după certificatul de căsătorie sau divorţ (cînd a avut loc o schimbare a numelui);
 • PROCURĂ (în original +fotocopie), după caz;
 • CERERE TIPIZATĂ adresată Ministrului Educaţiei (se vor menţiona adresa poştală exactă a solicitantului, numărul de telefon şi o adresă e-mail); formularul cererii tipizate poate fi descărcat de la adresa
 • MAPĂ transparentă, în formă de plic.

 

NU SE ACCEPTĂ ACTE DE STUDII LAMINATE

 

Durata procedurii de confirmare a autenticităţii:

 

* 30 zile lucrătoare, de la data depunerii dosarului complet la Serviciul Informare şi Recunoaşterea Calificărilor în cadrul Ministerului Educaţiei;

 

* 5 zile lucrătoare în cazuri de urgenţă motivată şi probată prin documente justificative.

 

În cazul în care termenul de soluţionare a fost depăşit, solicitantul va fi anunţat în scris, prin poşta electronică sau prin telefon în legătură cu motivele acestei întîrzieri.

 

Solicitarea de confirmare a autenticităţii actului de studii poate fi înaintată atît de titular cît şi de o persoana fizică împuternicită prin procură + copia buletinului de identitate a titularului actelor de studii + copia buletinului de identitate a persoanei fizice împuternicite.

 

Pentru cetăţenii străini confirmarea autenticităţii se face personal sau prin intermediul instituţiilor de învăţămînt emitente ale actelor de studii.

 

Anterior depunerii actelor pentru solicitarea confirmării autenticităţii se va verifica de către titular ca toate actele de studii prezentate să fie ştampilate si semnate atît de către rectorul universităţii emitente cît şi de către titular.

 

SERVICIILE PRESTATE DE CĂTRE MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA SÎNT GRATUITE

 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la următoarele numere de telefon: (+373 22) 27 75 69, (+373 22) 23 80 61.