Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Milano

A A A

Apostila

REPUBLICA MOLDOVA A ADERAT LA CONVENTIA CU PRIVIRE LA APOSTILĂ

 

Începînd cu 16 martie 2007, Republica Moldova a devenit parte la Convenţia privind suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 5 octombrie 1961. Cetăţenii moldoveni au obţinut posibilitatea simplificării procedurilor de supralegalizare a documentelor eliberate în unele state pentru a fi utillizate peste hotare.

 

Pînă la aderarea Republicii Moldova la aceasta Conventie, pentru recunoasterea în strainatate a actelor eliberate in Republica Moldova, cetatenii urmau o serie de proceduri anevoioase de supralegalizare a actelor, prezentîndu-le pentru autentificare în mai multe institutii din ţară iar apoi la ambasadele sau consulatele străine.

 

Procedura de apostilare constă în aplicarea unei stampile speciale pe documentul care urmează a fi utilizat într-un alt stat parte la convenţia de la Haga. Inscripţia poartă în antet inscripţiile în limba franceză "Apostille" şi "(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)", fiind urmate de menţiunile de autentificare în limba statului emitent.

 

Potrivit art. 2 al Legii nr. 42-XVI din 02.03.2006 pentru aderarea la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova a fost desemnat în calitate de autoritate responsabilă pentru aplicarea apostilei.

 

E-APOSTILA

 

Prin Hotărârea Guvernului RM nr. 739 din 18.09.2013, au fost operate unele modificări şi completări ale HG nr. 163 din 15.02.2007 cu privire la optimizarea structurii Ministerului Justiţiei şi aprobarea Regulamentului privind aplicarea apostilei. Astfel, potrivit noilor modificări, începând cu 1 octombrie 2013, se eliberează doar apostila semnată digital (e-apostila), care constă într-o alonjă (prelungire a unui document) ce va conţine apostila semnată electronic şi copia actului oficial supus apostilării - ambele acte găsindu-se într-un fişier format pdf.

 

Totodată, menţionăm că, începând cu data de 01.10.2013, Ministerul Justiţiei al RM – în calitate de autoritate competentă pentru aplicarea apostilei – nu mai eliberează apostile semnate olograf, conform modelului vechi, fapt care nu aduce atingeri asupra valabilităţii apostilelor emise pînă la această dată. Autenticitatea apostilelor semnate electronic începînd cu 01.10.2013, cît şi cele semnate olograf pînă la această dată, pot fi verificate prin intermediul portalului www.apostila.gov.md.

 

Pentru informare, se comunică faptul că, apostila electronică este implementată potrivit recomandărilor Apostille Handbook (www.hcch.net/upload/apostille_hbe.pdf), precum şi a concluziilor (www.hcch.net/upload/e-app8uy_concl_en.pdf) de pe urma Forumului Internaţional al e-APP din 17-18 octombrie 2013, organizat la Montevideo (Uruguay), unde au participat reprezentanţi ai statelor membre la Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961.

 

Actualmente, sistemul e-apostila este utilizat în Regatul Spaniei, Columbia, Noua Zeelandă, iar Republica Moldova este al 4-lea stat care a implementat procedura în cauză. În conţinutul e-apostilei sunt oferite 2 coduri(codul apostilei şi codul de siguranţă), care odată ce sunt introduse pe pagina-web www.apostila.gov.md, oferă posibilitatea de a verifica autenticitatea documentului apostilat.

 

Mai mult ca atît, în cazul în care se vor introduce ambele coduri (codul apostilă şi codul siguranţei), pe lîngă confirmarea autenticităţii apostilei aplicate, portalul www.apostila.gov.md va oferi opţiunea de a descărcă(download) documentul în cauză în varianta sa integrală în format pdf (e-apostila aplicată cu semnătură digitală şi copia scanată a documentelor supuse apostilării).

 

IMPORTANT: 

Actele emise de autorităţile Republicii Moldova urmează a fi apostilate la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, pentru a fi prezentate autorităţilor italiene. Pentru solicitarea aplicării e-apostilei în Republica Moldova - nu este nevoie de procură din partea titularului documentului. Orice persoană se poate adresa cu documentul în original, la Ministerul Justiției (Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82, intrare din spatele clădirii).

 

CARE ESTE DIFERENŢA DINTRE APOSTILĂ ŞI SUPRALEGALIZARE?

 

Apostila (sau apostilarea) şi supralegalizarea sînt proceduri impuse de legislaţia unor state pentru recunoaşterea documentelor eliberate în străinătate. Ambele proceduri reprezintă o confirmare prin ştampila unei anumite autorităţi a autenticităţii ştampilelor şi semnăturilor precedente aplicate pe documentele eliberate într-un stat care urmează a fi utilizate în altă ţară.

 

Supralegalizarea (sau legalizarea consulară) este procedura prin care un stat confirmă veridicitatea documentelor emise pe teritoriul său sau pe teritoriul altui stat. Supralegalizarea este cerută de un şir de ţări, care nu au încheiate acorduri bilaterale sau multilaterale privind simplificarea sau abolirea completă a supralegalizării. Supralegalizarea implică proceduri multiple de autentificare a actului şi a semnăturilor aplicate pe acestea, astfel încît în ultimă instanţă pe document se va aplica, de regulă, ştampila ambasadei sau consulatului statului de destinaţie, fie a ministerului de externe al acestui stat.

 

Apostila, la rîndul său, este o procedură simplificată de supralegalizare a unor anumite acte, fiind aplicată doar de către statele care sînt părţi la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 5 octombrie 1961. Convenţia mai este cunoscută sub numele de "Convenţia de la Haga din 1961" sau "Convenţia cu privire la Apostilă". Ştampila specială numită "Apostilă" se aplică pe document doar o singură dată de către autoritatea statului de origine a acestuia, astfel încît autorităţile statului pe teritoriul căruia urmează a fi utilizat documentul îl vor recunoaşte fără supralegalizare sau alte formalităţi.