Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Milano

A A A

Emigrare autorizată

EMIGRAREA AUTORIZATĂ ÎN REPUBLICA ITALIANĂ

 

Consulatul General al RM la Milano recepţionează actele pentru aprobarea emigrării autorizate în Republica Italiană de la cetăţeni ai Republicii Moldova, care au plecat în străinătate cu intenţia de a se stabili cu domiciliul permanent în Italia. Setul de acte urmează a fi depus personal la Misiunea diplomatică.

 

Dosarul va cuprinde următoarele:

 

 1. Paşaport cetăţeanului Republicii Moldova. Copii minori care nu sunt documentaţi cu paşaport cetăţeanului Republicii Moldova se documentează, obligatoriu, în modul stabilit de legislaţie cu paşaport (vezi informaţia privind perfectarea paşaportului);
 2. Buletin de identitate (se retrage);
 3. Certificatul de naştere, în original. În cazul înregistrării naşterii în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere eliberat de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”);
 4. Certificat de căsătorie şi/sau de divorţ, în original. Dacă căsătoria a fost încheiată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc;
 5. Certificatul de schimbare numelui/prenumelui, în original (dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta). Dacă schimbarea numelui/prenumelui au fost înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de schimbare numelui/prenumelui eliberat de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”);
 6. Certificat de naştere copiilor minori, în original . În cazul înregistrării naşterii în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere eliberat de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”);
 7. Carnetul de pensionar (după caz);
 8. Documentul ce atestă evidenţa militară sau, după caz, excluderea din această evidenţă (Livret militar (se retrage));
 9. Declaraţia părinţilor solicitantului care rămîn cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova, depusă în scris în faţa persoanei responsabile de recepţionarea cererii sau autentificată notarial, din care să rezulte clar lipsa obligaţiilor legale neonorate de către solicitant faţă de părinţi. În cazul existenţei unor asemenea obligaţii, din declaraţie trebuie să rezulte şi acordul acestora pentru emigrarea solicitantului. În cazul în care părinţii solicitantului sînt domiciliaţi în străinătate se prezintă documente confirmative. Dacă solicitantul nu are posibilitatea să prezinte dovezi despre absenţa domiciliului părinţilor pe teritoriul Republicii Moldova depune în scris o declaraţie pe propria răspundere în acest sens. În declaraţie solicitantul indică datele cu caracter personal complete ale părinţilor (numele, prenumele, prenumele tatălui, ziua, luna, anul şi locul naşterii). În cazul în care părinţii solicitantului sînt decedaţi, se prezintă certificatul de deces;
 10. Declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului, care rămîne cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova împreună cu acesta, din care să rezulte clar lipsa obligaţiilor legale neonorate de către solicitant faţă de minor. În cazul existenţei unor asemenea obligaţii din declaraţie trebuie să rezulte şi acordul acestui părinte pentru emigrarea solicitantului;
 11. 11.Declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului din care să rezulte acordul privind emigrarea minorului împreună cu solicitantul, dacă declarantul rămîne cu domiciliul sau cu reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova;
 12. Declaraţia autentificată notarial a minorului cu vîrsta cuprinsă între 10 şi 18 ani, care emigrează cu unul din părinţi, privind acordul la emigrare cu părintele respectiv. Declaraţia poate fi perfectată la Consulat (în cazul perfectării declaraţiei la Consulat prezenţa minorului este obligatorie);
 13. Declaraţia autentificată notarial a reprezentantului legal al minorului sau a persoanei plasate sub tutelă sau curatelă, care rămîne cu domiciliul sau cu reşedinţa în Republica Moldova, din care să rezulte acordul la emigrarea persoanei reprezentate la un alt reprezentant legal stabilit cu domiciliul în străinătate. În asemenea caz se prezintă şi declaraţia din care să rezulte că reprezentantul legal la care se stabileşte minorul acordă spaţiul locativ şi întreţinere. În cazul în care reprezentantul legal este altul decît părinţii se prezintă suplimentar decizia autorităţii tutelare;
 14. Certificatul de la inspectoratul fiscal privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat;
 15. 2 fotografii biometrice (35mm x 45 mm), pe fon alb;
 16. 1Permisul de şedere eliberat de către organele competente ale Republicii Italiene (cartea de identitate şi permisul de şedere), care confirmă permisiunea de aflare permanentă a solicitantului pe teritoriul ţărilor respective;
 17. Certificat de la locul de trai privind înregistrarea la domiciliu în Republica Italiană

 

În cazul în care solicitantul nu poate obţine din anumite motive declaraţiile specificate în punctele 9, 10, 11, 12, 13, acesta prezintă decizia instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă privind lipsa obligaţiilor legale neonorate faţă de persoanele vizate sau privind dreptul la plecare fără acordul acestora.

 

Taxa consulară pentru stabilirea cu domiciliul permanent constituie 150 Euro.

Adăugător se încasează taxa pentru acoperirea cheltuielilor aferente în mărime de 25 Euro.