Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Milano

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Taxa consulară se încasează pentru:

 • perfectarea setului de documente privind obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova;
 • legalizare consulară;
 • solicitarea unui act sau a unei informaţii;
 • examinarea cererilor privind cetăţenia Republicii Moldova;
 • eliberarea adeverinţelor privind cetăţenia Republicii Moldova;
 • perfectarea vizelor;
 • examinarea cererilor privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv;
 • înregistrarea căsătoriei;
 • eliberarea certificatului de căsătorie;
 • înregistrarea divorţului;
 • transcrierea actelor de stare civilă;
 • examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv;
 • îndeplinirea actelor notariale;
 • întocmirea şi eliberarea documentelor cu caracter consular conform legislaţiei Republicii Moldova şi/sau conform legislaţiei altor state.

Care sînt taxele pentru acoperirea cheletuielilor aferente

Persoanele fizice şi juridice care beneficiază de servicii consulare acoperă şi cheltuielile aferente suportate de Consulat, în urma prestării serviciilor consulare. Plăţile pentru acoperirea cheltuielilor aferente nu se atribuie la taxele consulare şi nu se includ în acestea.

Mărimea plăţii pentru cheltuielile aferente este aprobată de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la propunerea Consulatului, şi stabilită ulterior aprobării prin Ordinul Misiunii. În cazul prestării serviciilor consulare scutite de taxă consulară taxa pentru cheltuielile aferente nu se încasează.

Modalități de plată a taxelor consulare:

1)      Card bancar –  la terminalul POS din cadrul Consulatului General;

2)      Buletin de plată la Oficiile Poștale – (pe care îl veți recepționa la depunerea cererii la Consulat);

3)      Prin virament bancar la contul CG la Milano cu următoarele coordinate bancare:

Intestatario Conto: Consolato Generale della R.Moldova a Milano

IBAN: IT05 U076 0102 4000 0009 0134 388

Causale Versamento: indicați numele solicitantului și tipul serviciului consular (de exemplu: Munteanu Ion – pentru pașaport)

Notă: Pentru plata prin transfer bancar, se recomandă achitarea anticipată cu 1-2 zile  pînă la prezentarea la Consulat și anexarea copiei dovezii de plată. În caz că nu sunteți sigur despre mărimea sumei care urmează să fie transferată, contactați echipa CG la Milano prin orice metodă de comunicare pusă la dispoziție: e-mail, telefon în orarul indicat, WhatsApp Chat, Facebook Messenger.

Serviciile consulare scutite de taxă consulară

Taxa consulară nu se încasează:

 • la prestarea serviciilor consulare, în cazurile în care se acţionează în numele Republicii Moldova, pentru dobîndirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale ale statului;
 • la eliberarea paşapoartelor diplomatice şi a paşapoartelor de serviciu;
 • la acordarea vizelor pentru funcţionarii organizaţiilor internaţionale în cazul deplasărilor de serviciu, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la acordarea, în condiţii de reciprocitate, a vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi consulare străine, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
 • la acordarea vizelor pentru membrii delegaţiilor guvernamentale sau parlamentare străine şi pentru alte persoane invitate oficial, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la perfectarea vizelor pentru consulii onorifici ai Republicii Moldova, precum şi pentru membrii familiilor acestora (soţ/soţie şi copii pînă la 18 ani);
 • la perfectarea vizelor pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
 • la eliberarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu;
 • la perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
 • la perfectarea demersurilor, adresate misiunilor diplomatice sau consulare străine, de solicitare a vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi pentru titularii paşapoartelor de cetăţean al Republicii

Moldova, membri ai delegaţiilor oficiale ale Republicii Moldova;

 • la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de naştere întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă;
 • la autentificarea cererii tatălui sau a cererii comune a părinţilor copilului privind paternitatea şi remiterea cererii respective către organul de stare civilă ce păstrează actul de naştere la care se face referinţă;
 • la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de deces, întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova decedaţi pe teritoriul statului de reşedinţă, precum şi la eliberarea paşaportului mortuar;
 • la prestarea serviciilor consulare în cazurile legate de expedierea de ajutoare umanitare în Republica Moldova;
 • la includerea în evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova;
 • la prestarea de servicii consulare persoanelor identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • la eliberarea titlului de călătorie şi a altor tipuri de documente la solicitarea autorităţii statului de reşedinţă sau a celui acreditar;
 • la aplicarea, de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a apostilei pe actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice, emise de acestea în interes propriu;
 • la rectificarea greşelilor comise din vina persoanei responsabile la întocmirea diferitelor acte;
 • la autentificarea testamentelor şi contractelor de transmitere a averii în folosul statului ori în scop de caritate;
 • la legalizarea copiilor (duplicatelor) de pe documentele referitoare la decorarea cu medalii a mamelor cu 3 sau mai mulţi copii;
 • la prestarea de servicii consulare angajaţilor instituţiilor serviciului diplomatic;
 • la perfectarea de vize persoanelor originare din Republica Moldova;
 • la eliberarea actelor pe numele minorului/elevului/studentului, cetăţean al Republicii Moldova, destinate prezentării în instituţiile de învăţămînt.

În cazuri excepţionale, la solicitarea scrisă a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în imposibilitate de plată, conducătorii instituţiilor serviciului diplomatic, directorul Departamentului afaceri consulare, precum şi funcţionarii consulari sînt în drept să-i scutească pe aceşti cetăţeni de achitarea taxei consulare la eliberarea titlului de călătorie.

Restituirea taxei consulare

Taxa consulară se restituie solicitantului de servicii consulare, la cerere, în următoarele cazuri:

 • cînd serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;
 • cînd plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greşită a legii.

În cazul în care s-a efectuat o plată majorată nejustificat, se restituie doar diferenţa dintre suma încasată şi taxa reală ce urma să fie achitată.Taxele percepute pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie. Cererea privind restituirea taxei consulare poate fi depusă la Consulat într-un termen maxim de un an de zile de la data achitării taxei. Decizia privind restituirea taxei consulare sau privind respingerea cererii va fi prezentată solicitantului în formă scrisă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Lista integrală a serviciile consulare prestate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova şi cuantumul taxelor consulare aplicate din 24.12.2010

Serviciile consulare prestate de Consulatul General al RM la Milano și cuantumul taxelor consulare si a taxelor aferente

 

Serviciile consulare prestate  de Consulatul General al RM la Milano și cuantumul taxelor consulare si a taxelor aferente

 
    

 

   

Nr.

Tipul Serviciul Consular

Taxa consulara

Taxa aferenta

Taxa Agenției Servicii Publice

Total

Taxa aferentă opțională pentru serviciul de livrare la domiciliu prin posta a documentului perfectat

 

în euro

 

  I. Perfectarea vizelor

  

1

Tip A-viză de tranzit aeroportuar

20

0

 

20

+10 euro

 

2

Tip B-viză de tranzit

40

0

 

40

+10 euro

 

3

Tip C-viză de scurtă ședere

40

0

 

40

+10 euro

 

4

Tip D-viză de lungă ședere

40

0

 

40

+10 euro

 

   II . Perfectarea și eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova și altor documente

 

1

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean  al RM  ( PA pentru cetățenii aflați în străinătate):

 

 

                                  a) termenul de perfectare - 45 zile

40

11

43

94

+10 euro

 

                                  b) termenul de perfectare - 30 zile

40

11

75

126

+10 euro

 

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean  al RM (PA- pentru copilul cu vîrsta  de pina la 12 ani aflați în străinătate):

 

 
 

                                  a) termenul de perfectare -45 zile

40

10

33

83

+10 euro

 

                                  b) termenul de perfectare -30 zile

40

12

58

110

+10 euro

 

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean  al RM, persoaeni pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă temporar :

 

 
 
 

                                  a) termenul de perfectare -45 zile

40

11

33

84

+10 euro

 

                                  b) termenul de perfectare -30 zile

40

11

58

109

+10 euro

 

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean  al RM, persoaeni pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă permanent:

 

 
 
 

                                  a) termenul de perfectare -45 zile

40

11

33

84

+10 euro

 

                                  b) termenul de perfectare -30 zile

40

11

58

109

+10 euro

 

2

Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al RM (CA):

 

 

 

                                  a) termenul de perfectare - 45 zile

30

9

7

46

+10 euro

 

 

                                  b) termenul de perfectare -30 zile

30

11

20

61

+10 euro

 

 

Eliberarea actului de identitate proviziriu (BP) cu fotografia persoanei- 30 zile

30

8

4

42

+10 euro

 

3

Declararea pierderii sau furtului buletinului de identitate al cet. RM, inclusiv provizoriu, pașaportului cetățeanului RM (în procesul de obținere a unui nou buletin de identitate, inclusiv provizoiu sau/și pașaport)

0

0

3

3

0

 

4

Autorizarea emigrării

 

 

                                  a) termenul de perfectare -60 zile

150

20

8

178

+10 euro

 

                                  b) termenul de perfectare -30 zile

150

20

38

208

+10 euro

 

5

Eliberarea Titlului  de Călătorie

20

5

 

25

+10 euro

 

   III.  Acțiuni consulare în domeniul cetățeniei

  

1

Examinarea cererii privind dobîndirea cetățeniei

10

5

 

15

*lipsă serviciu

 

2

Examinarea cererii privind renunțarea cetățeniei

300

20

 

320

*lipsă serviciu

 

3

Examinarea cererii  privind redobîndirea cetățeniei RM

10

5

 

15

*lipsă serviciu

 

4

Eliberarea adeverinții privind renunțarea  la cetățenie

50

0

 

50

*lipsă serviciu

 

5

Eliberarea adeverinții privind dobîndirea   cetățeniei RM

10

0

 

10

*lipsă serviciu

 

6

Perfectarea certificatului cu privire la cetățenie

50

0

 

50

*lipsă serviciu

 

    IV.  Inregistrarea actelor de stare civila

  

1

Înregistrarea căsătoriei și eliberarea  certificatului de casatorie

50

20

 

70

*lipsă serviciu

 

2

Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a    soților care nu au copii comuni sau înfiați de ambii soți,   încazurile când între aceștea nu există litiigii referitoare   încazurile când între aceștea nu există litiigii referitoare  la partaj sau ia întreținerea soțului inapt de muncă

250

20

 

270

*lipsă serviciu

 
 

3

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este supus unei măsuri de ocrotire judiciare, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani

50

20

 

70

*lipsă serviciu

 
 

4

Înregistrarea divorțului în temeiul hotărîrii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei

150

20

 

170

*lipsă serviciu

 
 

5

Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv

20

5

 

25

+10 euro

 
 

6

Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui,și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv

20

10

 

30

+10 euro

 
 
 

 V.  Îndeplinirea actelor notariale

  

1

Autentificarea procurii:

 

 

    a) în numele persoanei fizice

30

0

 

30

*lipsă serviciu

 

    b)în numele persoanei juridice

60

0

 

60

*lipsă serviciu

 

2

Autentificarea  testamentului

30

0

 

30

*lipsă serviciu

 

3

Autentificarea  contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj

100

5

 

105

*lipsă serviciu

 
 

4

Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale (pentru fiecare lună)

50

5

 

55

*lipsă serviciu

 

5

Legalizarea semnăturilor de pe documente

10

0

 

10

*lipsă serviciu

 

6

Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele

2

0

 

2

*lipsă serviciu

 

7

Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele (pentru o pagina)

10

5

 

15

*lipsă serviciu

 
 

8

Certificarea unor fapte , în cazurile prevăzute de lege :

 

 

a)certificarea faptului aflării persoanei în viață,faptului aflarii persoanei intr-un anumit loc

20

0

 

20

*lipsă serviciu

 

b)certificarea indentității persoanei cu persoana înfățișată in fotografie

10

0

 

10

*lipsă serviciu

 

c)certificarea  timpului(data) prezentării documentului

15

0

 

15

*lipsă serviciu

 

9

Primirea documentelor la păstrare(p/u fiecare luna)

20

0

 

20

*lipsă serviciu

 

10

Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv

10

0

 

10

*lipsă serviciu

 
 

11

Întocmirea  protestelor   de mare

30

0

 

30

*lipsă serviciu

 

12

Asigurarea probelor

50

0

 

50

*lipsă serviciu

 

13

Alte acte  notariale

50

0

 

50

*lipsă serviciu

 

 VI.  Supralegalizarea consulara

  

1

Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova

 

 
 
 

a)pentru persoane fizice

30

5

 

35

+10 euro

 

b)pentru  persoane juridice

60

5

 

65

+10 euro

 

VII . Alte acțiuni consulare

  

1

Solicitarea unui act (act de stare civilă (extras plurlingv, certificat capacitate matrimonială, duplicat de pe acte stare civilă),  cazier juridic etc.) sau a unei informații  din Republica Moldova:

30

5

 

35

+10 euro

 
 

1,1

Eliberarea certificatului/duplicatului /certificatului/extrasului / extrasului multilingv de pe actul de stare civilă

 

 

                                  a) termenul de perfectare -45 zile

30

5

6

41

+10 euro

 

                                  b) termenul de perfectare -30 zile

30

5

18

53

+10 euro

 

1,2

Eliberarea certificatului privind starea civilă

 

 

                                  a) termenul de perfectare -45 zile

30

5

4

39

+10 euro

 

                                  b) termenul de perfectare -30 zile

30

5

12

47

+10 euro

 

1,3

Eliberarea certificatului privind capacitate matrimonială

 

 

                                  a) termenul de perfectare -45 zile

30

5

8

43

+10 euro

 

                                  b) termenul de perfectare -30 zile

30

5

24

59

+10 euro

 

1,4

Eliberarea avizului privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie și/sau a prenumelui

 

 

                                  a) termenul de perfectare -45 zile

30

5

5

40

+10 euro

 

                                  b) termenul de perfectare -30 zile

30

5

15

50

+10 euro

 

1,5

Eliberarea avizului cu privire la anularea și/sau modificarea actului de stare civilă

 

 

                                  a) termenul de perfectare -45 zile

30

5

5

40

+10 euro

 

                                  b) termenul de perfectare -30 zile

30

5

14

49

+10 euro

 

2

Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte (declarații consulare pentru permise de conducere, ”stessa persona ”sau ”essate generalita”.)

30

5

 

35

+10 euro

 
 

 

Mențiune:
* acest serviciul consular nu poate fi realizat cu livrare la domiciliu prin poștă deoarece necesită prezență personală la Consulat în momentul primirii actului.