Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Milano

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Taxa consulară se încasează pentru:

 • perfectarea setului de documente privind obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova;
 • legalizare consulară;
 • solicitarea unui act sau a unei informaţii;
 • examinarea cererilor privind cetăţenia Republicii Moldova;
 • eliberarea adeverinţelor privind cetăţenia Republicii Moldova;
 • perfectarea vizelor;
 • examinarea cererilor privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv;
 • înregistrarea căsătoriei;
 • eliberarea certificatului de căsătorie;
 • înregistrarea divorţului;
 • transcrierea actelor de stare civilă;
 • examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv;
 • îndeplinirea actelor notariale;
 • întocmirea şi eliberarea documentelor cu caracter consular conform legislaţiei Republicii Moldova şi/sau conform legislaţiei altor state.

Care sînt taxele pentru acoperirea cheletuielilor aferente

Persoanele fizice şi juridice care beneficiază de servicii consulare acoperă şi cheltuielile aferente suportate de Consulat, în urma prestării serviciilor consulare. Plăţile pentru acoperirea cheltuielilor aferente nu se atribuie la taxele consulare şi nu se includ în acestea.

Mărimea plăţii pentru cheltuielile aferente este aprobată de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la propunerea Consulatului, şi stabilită ulterior aprobării prin Ordinul Misiunii. În cazul prestării serviciilor consulare scutite de taxă consulară taxa pentru cheltuielile aferente nu se încasează.

Modalități de plată a taxelor consulare:

1)      Card bancar –  la terminalul POS din cadrul Consulatului General;

2)      Buletin de plată la Oficiile Poștale – (pe care îl veți recepționa la depunerea cererii la Consulat);

3)      Prin virament bancar la contul CG la Milano cu următoarele coordinate bancare:

Intestatario Conto: Consolato Generale della R.Moldova a Milano

IBAN: IT05 U076 0102 4000 0009 0134 388

Causale Versamento: indicați numele solicitantului și tipul serviciului consular (de exemplu: Munteanu Ion – pentru pașaport)

Notă: Pentru plata prin transfer bancar, se recomandă achitarea anticipată cu 1-2 zile  pînă la prezentarea la Consulat și anexarea copiei dovezii de plată. În caz că nu sunteți sigur despre mărimea sumei care urmează să fie transferată, contactați echipa CG la Milano prin orice metodă de comunicare pusă la dispoziție: e-mail, telefon în orarul indicat, WhatsApp Chat, Facebook Messenger.

Serviciile consulare scutite de taxă consulară

Taxa consulară nu se încasează:

 • la prestarea serviciilor consulare, în cazurile în care se acţionează în numele Republicii Moldova, pentru dobîndirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale ale statului;
 • la eliberarea paşapoartelor diplomatice şi a paşapoartelor de serviciu;
 • la acordarea vizelor pentru funcţionarii organizaţiilor internaţionale în cazul deplasărilor de serviciu, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la acordarea, în condiţii de reciprocitate, a vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi consulare străine, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
 • la acordarea vizelor pentru membrii delegaţiilor guvernamentale sau parlamentare străine şi pentru alte persoane invitate oficial, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la perfectarea vizelor pentru consulii onorifici ai Republicii Moldova, precum şi pentru membrii familiilor acestora (soţ/soţie şi copii pînă la 18 ani);
 • la perfectarea vizelor pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
 • la eliberarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu;
 • la perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
 • la perfectarea demersurilor, adresate misiunilor diplomatice sau consulare străine, de solicitare a vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi pentru titularii paşapoartelor de cetăţean al Republicii

Moldova, membri ai delegaţiilor oficiale ale Republicii Moldova;

 • la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de naştere întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă;
 • la autentificarea cererii tatălui sau a cererii comune a părinţilor copilului privind paternitatea şi remiterea cererii respective către organul de stare civilă ce păstrează actul de naştere la care se face referinţă;
 • la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de deces, întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova decedaţi pe teritoriul statului de reşedinţă, precum şi la eliberarea paşaportului mortuar;
 • la prestarea serviciilor consulare în cazurile legate de expedierea de ajutoare umanitare în Republica Moldova;
 • la includerea în evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova;
 • la prestarea de servicii consulare persoanelor identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • la eliberarea titlului de călătorie şi a altor tipuri de documente la solicitarea autorităţii statului de reşedinţă sau a celui acreditar;
 • la aplicarea, de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a apostilei pe actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice, emise de acestea în interes propriu;
 • la rectificarea greşelilor comise din vina persoanei responsabile la întocmirea diferitelor acte;
 • la autentificarea testamentelor şi contractelor de transmitere a averii în folosul statului ori în scop de caritate;
 • la legalizarea copiilor (duplicatelor) de pe documentele referitoare la decorarea cu medalii a mamelor cu 3 sau mai mulţi copii;
 • la prestarea de servicii consulare angajaţilor instituţiilor serviciului diplomatic;
 • la perfectarea de vize persoanelor originare din Republica Moldova;
 • la eliberarea actelor pe numele minorului/elevului/studentului, cetăţean al Republicii Moldova, destinate prezentării în instituţiile de învăţămînt.

În cazuri excepţionale, la solicitarea scrisă a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în imposibilitate de plată, conducătorii instituţiilor serviciului diplomatic, directorul Departamentului afaceri consulare, precum şi funcţionarii consulari sînt în drept să-i scutească pe aceşti cetăţeni de achitarea taxei consulare la eliberarea titlului de călătorie.

Restituirea taxei consulare

Taxa consulară se restituie solicitantului de servicii consulare, la cerere, în următoarele cazuri:

 • cînd serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;
 • cînd plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greşită a legii.

În cazul în care s-a efectuat o plată majorată nejustificat, se restituie doar diferenţa dintre suma încasată şi taxa reală ce urma să fie achitată.Taxele percepute pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie. Cererea privind restituirea taxei consulare poate fi depusă la Consulat într-un termen maxim de un an de zile de la data achitării taxei. Decizia privind restituirea taxei consulare sau privind respingerea cererii va fi prezentată solicitantului în formă scrisă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Lista integrală a serviciile consulare prestate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova şi cuantumul taxelor consulare aplicate din 24.12.2010

Serviciile consulare prestate de Consulatul General al RM la Milano și cuantumul taxelor consulare si a taxelor aferente

Nr.Tipul Serviciul ConsularTaxa consularaTaxa aferentaTaxa Agenției Servicii PubliceTotalTaxa aferentă opțională pentru serviciul de livrare la domiciliu prin posta a documentului perfectat
în euro
I. Perfectarea vizelor
1Tip A – viză de tranzit aeroportuar200 20+10 euro
2Tip B-viză de tranzit400 40+10 euro
3Tip C-viză de scurtă ședere400 40+10 euro
4Tip D-viză de lungă ședere400 40+10 euro
II . Perfectarea și eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova și altor documente
1Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean al RM ( PA pentru cetățenii aflați în străinătate): 
a) termenul de perfectare - 50 zile40113990+10 euro
b) termenul de perfectare -40 zile401149100+10 euro
c) termenul de perfectare - 30 zile401169120+10 euro
Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean al RM (PA- pentru copilul cu vîrsta de pina la 12 ani aflați în străinătate): 
a) termenul de perfectare - 50 zile40103080+10 euro
b) termenul de perfectare -40 zile40133790+10 euro
c) termenul de perfectare - 30 zile401253105+10 euro
2Perfectarea setului de documente pentru obținera buletinului de identitate al RM (CA): 
a) termenul de perfectare - 50 zile309645+10 euro
b) termenul de perfectare -40 zile30101050+10 euro
c) termenul de perfectare - 30 zile30111960+10 euro
Eliberarea buletinului de identitate al RM (CA) în locul actului de identitate de uz intern declarat pierdut sau furat, pentru cetățeanul aflat provizoriu în străinătate: 
a) termenul de perfectare - 50 zile309645+10 euro
b) termenul de perfectare -40 zile30101555+10 euro
c) termenul de perfectare - 30 zile30112970+10 euro
Eliberarea actului de identitate proviziriu (BP) cu fotografia persoanei - 30 zile3083,541,5+10 euro
3Examinarea cererii privind domiciliu permanent15020 170+10 euro
4Eliberarea Titlului de Călătorie205 25+10 euro
III. Acțiuni consulare în domeniul cetățeniei
1Examinarea cererii privind dobîndirea cetățeniei105 15*lipsă serviciu
2Examinarea cererii privind renunțarea cetățeniei30020 320*lipsă serviciu
3Examinarea cererii privind redobîndirea cetățeniei RM105 15*lipsă serviciu
4Eliberarea adeverinții privind renunțarea la cetățenie500 50*lipsă serviciu
5Eliberarea adeverinții privind dobîndirea cetățeniei RM100 10*lipsă serviciu
6Perfectarea certificatului cu privire la cetățenie500 50*lipsă serviciu
IV. Inregistrarea actelor de stare civila
1Înregistrarea căsătoriei și eliberarea certificatului de casatorie5020 70*lipsă serviciu
2Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii comuni sau înfiați de ambii soți, încazurile când între aceștea nu există litiigii referitoare încazurile când între aceștea nu există litiigii referitoare la partaj sau ia întreținerea soțului inapt de muncă25020 270*lipsă serviciu
3Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este supus unei măsuri de ocrotire judiciare, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani5020 70*lipsă serviciu
4Înregistrarea divorțului în temeiul hotărîrii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei15020 170*lipsă serviciu
5Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv205 25+10 euro
6Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui,și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv2010 30+10 euro
V. Îndeplinirea actelor notariale
1Autentificarea procurii: 
a) în numele persoanei fizice300 30*lipsă serviciu
b)în numele persoanei juridice600 60*lipsă serviciu
2Autentificarea testamentului300 30*lipsă serviciu
3Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj1005 105*lipsă serviciu
4Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale (pentru fiecare lună)505 55*lipsă serviciu
5Legalizarea semnăturilor de pe documente100 10*lipsă serviciu
6Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele20 2*lipsă serviciu
7Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele (pentru o pagina)105 15*lipsă serviciu
8Certificarea unor fapte , în cazurile prevăzute de lege : 
a)certificarea faptului aflării persoanei în viață,faptului aflarii persoanei intr-un anumit loc200 20*lipsă serviciu
b)certificarea indentității persoanei cu persoana înfățișată in fotografie100 10*lipsă serviciu
c)certificarea timpului(data) prezentării documentului150 15*lipsă serviciu
9Primirea documentelor la păstrare(p/u fiecare luna)200 20*lipsă serviciu
10Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv100 10*lipsă serviciu
11Întocmirea protestelor de mare300 30*lipsă serviciu
12Asigurarea probelor500 50*lipsă serviciu
13Alte acte notariale500 50*lipsă serviciu
VI. Supralegalizarea consulara
1Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova 
a)pentru persoane fizice305 35+10 euro
b)pentru persoane juridice605 65+10 euro
VII . Alte acțiuni consulare
1Solicitarea unui act (act de stare civilă (extras plurlingv, certificat capacitate matrimonială, duplicat de pe acte stare civilă), cazier juridic etc.) sau a unei informații din Republica Moldova305 35+10 euro
2Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte (declarații consulare pentru permise de conducere, ”stessa persona” sau ”essate generalita”.)305 35+10 euro

Mențiune:
* acest serviciul consular nu poate fi realizat cu livrare la domiciliu prin poștă deoarece necesită prezență personală la Consulat în momentul primirii actului.